Privacy Policy

Privacy policy van RX/SeaPort, eigenaar van http://www.rxseaport.eu.

Dit is het privacybeleid van RX/SeaPort CVBA (met maatschappelijke zetel te Doverlaan 7, 1e verdieping, 8380 Zeebrugge, RPR Brugge, BTW BE 0698.584.201) en al haar rechtsopvolgers (hierna “RX/SeaPort”).

1. Algemene bepalingen

RX/SeaPort streeft ernaar uw persoonsgegevens zo correct als mogelijk te verwerken en dit in lijn met de toepasselijke privacywetgeving. Dit privacybeleid is van toepassing op alle aanvragen en levering van diensten door RX/SeaPort aan de klant en aan alle bezoekers van de website van RX/SeaPort: www.rxseaport.eu.

Door onze website te gebruiken, door het aanklikken van een opt-in box of persoonsgegevens aan RX/SeaPort te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen en voorwaarden van dit privacybeleid. Als u het niet eens bent met dit privacybeleid, vragen we u om onze website te verlaten of ons uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het is alsdan mogelijk dat RX/SeaPort de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt met betrekking tot dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op het hierboven vermelde adres of per e-mail via info@rxseaport.eu of via het contactformulier van deze website.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 18 maart 2019 en vervangt alle vorige. Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. De meest recente versie van het privacybeleid kan altijd worden geraadpleegd op de website. In geval van significante wijzigingen die volgens de toepasselijke wetgeving uw toestemming vereisen, zal RX/SeaPort u daar duidelijk van op de hoogte brengen en uw toestemming afwachten.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden gedefinieerd als alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, identificatienummer, locatiegegevens, enz., wat kan worden gebruikt om een ​​natuurlijke persoon direct of indirect te identificeren.

RX/SeaPort beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden. 

RX/SeaPort kan de volgende gegevens verzamelen:

 • naam en voornaam
 • geslacht
 • nationaliteit
 • geboortedatum
 • telefoonnummer
 • adres
 • e-mailadres
 • bedrijfsgegevens
 • facturatiegegevens
 • taalvoorkeur
 • IP-adres (wanneer u deze website gebruikt)

U kunt RX/SeaPort uw persoonsgegevens overgemaakt hebben via het e-mailadres info@rxseaport.eu, via haar sociale media-pagina’s, via het contactformulier op de website www.rxseaport.eu, telefonisch, via de registratie voor de e-Balie applicatie op register.rxseaport.eu, door op de website te surfen, dan wel op andere wijze.

RX/SeaPort zal proberen om uw persoonsgegevens te allen tijde accuraat te houden en uw gegevens bij te werken wanneer we weet hebben van veranderingen. Vergeet RX/SeaPort niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor RX/SeaPort relevant is.

We zijn niet van plan om persoonsgegevens van minderjarigen (bezoekers of klanten jonger dan 16 jaar) te verzamelen, zonder de toestemming van hun ouders of voogd. We kunnen de leeftijd van een bezoeker of klant echter niet controleren. In het geval dat we persoonsgegevens van een persoon minder dan 16 jaar verzameld hebben, zullen wij deze onmiddellijk verwijderen van zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

Indien u persoonsgegevens van derden overdraagt, verklaart u dat u de toestemming van de derden had om deze gegevens aan RX/SeaPort te bezorgen.

RX/SeaPort verwijst in dit kader tevens naar de RX/SeaPort cookies policy, dewelke u via deze link kunt raadplegen.

3. Gebruik van uw persoonsgegevens

Al uw gegevens ingevoerd op onze website of via een ander medium doorgegeven worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Uw gegevens worden door RX/SeaPort uitsluitend verwerkt voor de doeleinden hieronder vermeld:

 • in het algemeen om uw aanvraag of bestelling te verwerken, zoals het leveren van producten en diensten en in het algemeen om onze overeenkomst uit te voeren
 • om u te informeren of om u te contacteren in verband met uw verzoeken
 • voor klantenbeheer
 • voor marketingdoeleinden
 • om onze diensten, inclusief onze website, te optimaliseren, al dan niet door middel van statistische gegevens
 • om te voldoen aan wettelijke bepalingen
 • om onze rechten te vrijwaren

Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, verleent u RX/SeaPort expliciet toestemming om dergelijke gegevens te verwerken voor de doeleinden hierboven vermeld.

De verwerking voor de hierboven vermelde doeleinden is nodig om de goede uitvoering van de overeenkomst te garanderen, kan gebaseerd zijn op de gerechtvaardigde belangen van RX/SeaPort en desgevallend op uw toestemming.

4. Rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u de volgende rechten, op schriftelijk verzoek en bewijs van uw identiteit:

 • u hebt recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens;
 • u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en dit in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
 • u hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te corrigeren als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;
 • u hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en deze alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken;
 • u hebt het recht om uw toestemming in bepaalde gevallen in te trekken;
 • u heeft het recht om ons in bepaalde gevallen te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen, zo snel als mogelijk, indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, als u uw toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens, als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of als het wissen van uw persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 • u kunt RX/SeaPort op elk moment verzoeken, zonder bijzondere motivatie en zonder kost, om uw gegevens niet te gebruiken voor direct-marketingdoeleinden.

Dit alles binnen de grenzen van en onverminderd de toepasselijke wetgeving.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. In België kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)22744800 of Fax +32(0)22744835, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

5. Retentie

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de specifieke doeleinden hierboven vermeld. Zo bewaart RX/SeaPort bijvoorbeeld de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens.

Gegevens die niet langer nuttig of noodzakelijk zijn, worden gewist.

6. Beveiliging

RX/SeaPort verbindt zich ertoe alle administratieve, technische en organisatorische maatregelen te nemen om de gegevens te beschermen en te beveiligen tegen onopzettelijke of niet toegelaten vernietiging, toevallig verlies, wijzigingen of enige andere niet-toegelaten toegang of verwerking van uw persoonsgegevens, met inachtneming van de huidige stand van de techniek, zoals onder andere het gebruik van paswoorden en antivirusprogramma’s. De beveiliging van data transmissie over het internet en de elektronische opslag van data kan evenwel onmogelijk voor 100% gegarandeerd worden.

7. Derde partijen en plug-ins

In het kader van de dienstverlening door RX/SeaPort, werken wij samen met bepaalde derde partijen. Persoonsgegevens met die derde partijen worden alleen gedeeld voor zover noodzakelijk met het oog op de uitvoering van de overeenkomst. RX/SeaPort heeft met hen de nodige afspraken gemaakt.

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met die derde partijen om de juiste opslag en verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen met als enig doel onze overeenkomst uit te voeren en uw persoonsgegevens te behandelen als vertrouwelijke informatie, alles in overeenstemming met de toepasselijke regels en voorschriften. In het geval dat uw persoonsgegevens door derden voor andere doeleinden worden gebruikt, zullen wij uw toestemming vragen. Uw persoonsgegevens kunnen evenwel steeds worden gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken.

Indien uw gegevens buiten de EU zouden worden verwerkt, zal RX/SeaPort ervoor zorgen dat er passende waarborgen (bv. toepassing van EU-US Privacy Shield) genomen worden om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren.

Onze website kan gebruik maken van plug-ins voor sociale media waarmee u naar onze sociale-mediakanalen kunt linken of waarmee u inhoud op sociale-mediakanalen kunt delen. Als u op de relevante link klikt, kan het zijn dat de genoemde sociale mediapartners persoonsgegevens verzamelen, zoals persoonsgegevens over uw profiel. We kunnen niet garanderen hoe deze sociale-mediapartners uw persoonsgegevens gebruiken. In een dergelijk geval zullen ze optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Onze website kan hyperlinks naar websites van derden gebruiken. Deze websites worden niet beheerd door RX/SeaPort en kunnen een eigen privacybeleid hebben waarvoor wij geen enkele verantwoordelijkheid nemen. We raden u aan hun privacybeleid in detail te lezen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Alle geschillen met of ontstaan uit het verwerken van persoonsgegevens of dit privacybeleid zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken waar RX/SeaPort haar maatschappelijke zetel heeft.


Website Policy

Laatste update: 18 maart 2019

1.Dit is de website policy van RX/SeaPort CVBA (met maatschappelijke zetel te Doverlaan 7, 1e verdieping, 8380 Zeebrugge, RPR Brugge, BTW BE 0698.584.201) en al haar rechtsopvolgers (hierna “RX/SeaPort”). De website en de inhoud van de website is in beheer van RX/SeaPort.

2.Het gebruik van de website www.rxseaport.eu is onderworpen aan de volgende bepalingen. De toegang tot en het gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker het onderstaande zonder enig voorbehoud aanvaardt. Indien de gebruiker niet akkoord kan gaan met onderstaande bepalingen vragen wij de gebruiker de website te verlaten.

1)Door het gebruik van de website wordt er geen enkel samenwerkingsverband gecreëerd.

2)RX/SeaPort zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die ter beschikking wordt gesteld via de website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Echter, RX/SeaPort neemt geen enkele verantwoordelijkheid in geval onjuistheden of onvolledigheden zouden voorvallen. In deze gevallen, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal RX/SeaPort dit zo snel als mogelijk rechtzetten.

3)De informatie op deze website is alleen bestemd om algemene informatie te verstrekken over de activiteiten en diensten van RX/SeaPort. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke noch specifieke omstandigheden en kan dus niet gezien worden als professioneel of persoonlijk advies ten aanzien van de gebruiker.

4)De inhoud van deze website, inclusief contactgegevens, layout, copyrechten, ontwerpen, logo’s, merknamen, handelsnamen, tekeningen, internetdomeinnamen, teksten, beelden, foto’s etc. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die gebruikt worden door of in eigendom zijn van RX/SeaPort. Deze intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze overgedragen of in gebruik gegeven aan de gebruiker die toegang heeft tot de website en het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, over te dragen of te verspreiden.

5)De inhoud van de website, evenals enige hyperlinks naar websites van derde partijen, kan op elk moment aangepast of verwijderd worden, zonder kennisgeving. De inhoud van de website kan en mag niet gebruikt worden voor om het even welke doeleinden.

6)RX/SeaPort geeft geen garantie inzake het goed functioneren van haar website en kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van het (tijdelijk) niet functioneren of slecht functioneren van haar website. RX/SeaPort kan niet garanderen dat de website geen virussen of andere (technische) tekortkomingen bevat. RX/SeaPort is in alle geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud of de website van enige derde partijen waarnaar verwezen wordt op haar website. De toegang tot de website is niet gewaarborgd en kan ten allen tijde, geheel of gedeeltelijk, onaangekondigd onderbroken worden.

7)RX/SeaPort kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door de toegang tot of het gebruik van de website of door de informatie of aanbevelingen vermeld op de website.

8)RX/SeaPort kan deze website policy op ieder moment wijzigen. Het is dus aan te raden deze website policy periodiek te bekijken. De laatste versie zal steeds op de website worden gepubliceerd. Deze website policy werd voor het laatst op 18 maart 2019 geüpdatet.

9)Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van de website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken waar RX/SeaPort haar maatschappelijke zetel heeft.

10)Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met de website of deze website policy in te dienen? Neem dan contact op met RX/SeaPort via info@rxseaport.eu, het contactformulier of via gewone post op Doverlaan 7, 1e verdieping, 8380 Zeebrugge.


Cookies Policy

Laatste update: 18 maart 2019

1.Dit is de cookies policy van RX/SeaPort CVBA (met maatschappelijke zetel te Doverlaan 7, 1e verdieping, 8380 Zeebrugge, RPR Brugge, BTW BE 0698.584.201) en van al haar rechtsopvolgers (hierna “RX/SeaPort”).

2.RX/Seaport kan gebruik maken van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring en voor de verzameling van web statistieken onder de bezoekers van haar website www.rxseaport.eu.  

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de server van een website in de folder van uw browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst worden wanneer u de website raadpleegt. Een cookie bestaat uit een (uniek) nummer of waarde die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website en hebben bepaalde doeleinden, zoals bijvoorbeeld:

 • Sessiecookies: tijdelijke cookies gedurende het bezoek aan de website
 • Tracking cookies: cookies die je gedrag op de website volgen en bijhouden bij latere, herhaalde bezoeken
 • Technische of functionele cookies: cookies die bijvoorbeeld je taalinstellingen bijhouden

De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser evenwel zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Dit laatste betekent wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de website niet (naar behoren) kunnen werken. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies controleren of verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Cookies kunnen persoonsgegevens verwerken. Lees daarom ook de bijhorende privacy policy via deze link: https://rxseaport.eu/nl/privacy-policy-en-disclaimer/.

3.RX/SeaPort kan gebruik maken van volgende cookies op haar website. Houd er rekening mee dat deze informatie af en toe verandert, bijvoorbeeld omdat wij de website aanpassen. We doen ons uiterste best om deze informatie altijd zo accuraat mogelijk te houden:

1.Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of om formulieren in te vullen.

2.Technische cookies

Deze cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website gemakkelijker maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalvoorkeur.

3.Performantie cookies

Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze website te vergroten. Deze website maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van statistieken.

4. Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt met de bedoeling om bijvoorbeeld relevante ads te tonen aan bezoekers van de website. 

4.RX/SeaPort kan de cookies policy op ieder moment wijzigen. Het is dus aan te raden deze cookies policy periodiek te bekijken. De laatste versie zal steeds op de website worden gepubliceerd. Deze cookies policy werd voor het laatst op 18 maart 2019 geüpdatet.

5.Alle geschillen met of ontstaan uit het gebruik van cookies of deze cookies policy zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht en zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken waar RX/SeaPort haar maatschappelijke zetel heeft.

6.Heeft u vragen of wenst u een klacht in verband met het gebruik van cookies door RX/SeaPort in te dienen? Neem dan contact op met RX/SeaPort via info@rxseaport.eu, het contactformulier of via gewone post op Doverlaan 7,1e verdieping, 8380 Zeebrugge.