Import vanuit het VK

Bereid u voor op de Brexit

STAP 4

Vervolgaangifte

WAT:

 • Vervolgaangifte met gedetailleerde informatie om invoerrechten, btw en accijnzen te berekenen en te innen

DOOR WIE:

 • Importeur (direct of via een douanevertegenwoordiger)

VOOR WIE:

 • Belgische Douane

WAAROM:

 • Uitvoering van elektronische risico analyse door de Belgische douane, dit kan resulteren in een controle (documentaire controle, scanning of fysieke inspectie)

WANNEER:

 • Na opslag in RTO, maar binnen de 90 dagen 

HOE: 

 • De aangever maakt een vervolgaangifte op voor de goederen in PLDA of NCTS (via de webapplicatie of via eigen douanesoftware)
 • Daarna dient de aangever de douanestatus te registreren in e-Balie
 • Via de Afschrijfgegevens API/portal functie kan de aangever snel en efficiënt over de afschrijfgegevens beschikken

Met de juiste voorbereiding weet u of u klaar bent voor invoer uit een derde land. Als u nu al goederen uit het VK aankoopt, let er op dat u na de Brexit moet voldoen aan alle verplichtingen van een importeur die zijn goederen betrekt uit een “derde land”. Deze verplichtingen als importeur kunnen zwaarder doorwegen dan de verplichtingen als distributeur. 

U moet met veel zaken rekening houden als u goederen invoert vanuit een derde land. Zo moet u invoeraangifte doen en invoerrechten betalen. Op de website van de Algemene Administratie Douane en Accijnzen, Tarweb, Belgische Douane vindt u het bedrag aan invoerheffingen terug. Ook betaalt u btw bij invoer en kunnen er productspecifieke regels gelden.

Aanvraag EORI nummer

Om een douaneaangifte op te maken heeft u o.a. een EORI-nummer nodig. De Europese Commissie legt marktdeelnemers die met de douane in aanraking komen op om zich te identificeren met een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification). Info over de procedure voor de aanvraag van een EORI-nummer.

Werken met een douanevertegenwoordiger

Heeft u weinig ervaring met invoeren? We raden aan de opmaak van de douaneaangifte uit te besteden aan douanevertegenwoordiger, erkent door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A).

Diverse douanevergunningen

Invoeren vanuit het Verenigd Koninkrijk wordt lastiger. Het kan betekenen dat uw goederen bij de grens moeten wachten. Houd daar rekening mee bij just-in-time-leveringen en bederfelijke waar. Dat kunt u o.a. opvangen door voorraadniveau’s aan te passen of door het inschakelen van bepaalde douanevergunningen. De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) biedt op haar website productfiches aan die een omschrijving geven van mogelijke vergunningen.

Verschillende types vervolgaangiftes

Voor een vervolgaangifte bij invoer zijn er verschillende mogelijkheden, die hieronder kort toegelicht worden:

 • Aangifte tot invoer bij de Belgische Douane: wanneer men van de goederen vrije goederen wil maken, d.w.z. goederen bestemd voor de EU markt, dan dient met voor deze goederen een aangifte voor het in vrije verkeer brengen op te maken. U betaalt dan de op deze goederen verschuldigde btw en invoerrechten en u dient tevens te beschikken over alle noodzakelijke documenten, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).
 • Transit aangifte: als men voor de goederen een transit aangifte maakt, dan worden de douane import formaliteiten verlegd naar een douanekantoor in het binnenland of elders in de EU.
 • Uitstel of opschorting van invoerrechten, btw en accijnzen: dit kan door plaatsing onder actieve veredeling (vergunning van de douane vereist) of door plaatsing onder de regeling douane entrepot (vergunning van de douane vereist).
 • Aangifte tot wederuitvoer buiten de EU

Speciale gevallen

Wees aandachtig als u onderstaande goederen importeert vanuit het VK. Naast douaneformaliteiten kunnen er nog bijkomende verplichtingen van toepassing zijn.

Invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong

Voert u levende dieren of dierlijke producten in de Europese Unie in vanuit het VK? Na de Brexit mag dat alleen via een erkende Grensinspectiepost (GIP). U moet de lading daar voor aankomst melden. U gebruikt daarvoor een Gemeenschappelijk Veterinair Document van Binnenkomst (GDB). U vindt meer info over het GDB op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Indien u dierlijke producten invoert van Ierse (=Europese) oorsprong en die niet via een erkende lijndienst rechtstreeks uit Ierland komen (de “Brexit Buster”) dan is een eenvoudige melding hiervan in het RX/Seaport door u rechtstreeks of via uw ferry operator noodzakelijk.

Ook kan het gaan om dieren of dierlijke producten die beschermd zijn en die onder de CITES-wetgeving vallen. In dat geval moet u op voorhand tijdig uw invoervergunning aanvragen (www.citesinbelgie.be).

Uw zending kan onderhevig zijn aan controle van het FAVV. In dat geval zal de douane de zending niet vrijgeven alvorens deze controle werd verricht. 

De gewesten geven informatie over de procedures voor de invoer van biologische producten. Voor invoer uit een land buiten de EU (of het VK na de Brexit) van biologische producten heeft u een “controlecertificaat voor invoer van biologische producten” nodig. Dat certificaat moet u overleggen om deze producten in de Europese Unie als biologisch in het vrije verkeer te brengen (artikel 13 van Verordening (EC) Nr. 1235/2008). Daarvoor richt u zich tot de gewesten:

Meer informatie over medicinale, farmaceutische, chemische producten of bestrijdingsmiddelen kunt u vinden op de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of van de FOD Volksgezondheid.

Voor planten en plantaardige producten, raadpleeg de website van de Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Voor voertuigen vindt u informatie bij de gewesten of op de site van de FOD Mobiliteit.

De FOD Economie kan u verder helpen inzake machines en elektrische apparatuur.

Schrijf nu in op onderstaande services

Track and trace via RX Dashboard

Track&Trace via RX Dashboard

Track and trace via RX Dashboard

Via het RX dashboard krijgen de importeur, zijn vertegenwoordiger en de vervoerder tijdig inzicht in de verschillende statussen van hun cargo, via een handig track&trace systeem. Voorts kan er ook gecontroleerd worden of er reeds een vervolgaangifte is geregistreerd in de e-Balie...

Lees meer
Vooraanmelden douanegegevens via de e-Balie

Vooraanmelden via e-balie

Vooraanmelden douanegegevens via de e-Balie

Via de e-Balie verwittigt de gebruiker (expediteur, importeur, …) de terminal operator van de douanestatus van een lading met de bijbehorende douanedocumentnummers (MRNs). De nodige gegevens kunnen manueel of via ‘multi-insert’ via de webapplicatie ingevoerd worden of automatisch middels een connectie met de meeste douane software toepassingen voor ondernemingen. De terminal operator kan deze gegevens permanent opvragen en is zo op de hoogte dat voor uw goederen een douane document aanwezig is. Op basis van deze informatie kan de lading worden vrijgegeven voor vervoer.

Lees meer